تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 12 کشاورزی: شرایط مؤثر در زمان مجاز نگهداری تلقیح بذر بقولات

چکیده: مواد تلقیحی میکروبی به عنوان جایگزین بی ضرر و ماندگار بارور کننده ها و دیگر مواد شیمیایی کشاورزی در کشت وسیع در حال افزایش است. با این وجود، به استثنای مواد تلقیحی بقولات، اطلاعات کمی درباره تولید مؤثر و بقای ماده تلقیحی (مانند باکتری)  در دست داریم. مواد تلقیحی بقولات برای بذر و خاک استفاده می شود اما تلقیح بذر مقرون به صرفه ترین تکنیک می باشد. در استرالیا مقادیر زیادی از بذر چراگاه (مرتع) توسط شرکتهای بازرگانی پوشش دانه تلقیح می شوند اما بقای دراز مدت ماده تلقیحی دانه کار (در آن از دانه/بذر استفاده شده) متغیر  بوده و کنترل زیست پذیری نیازمند مهارتها و امکانات تخصصی می باشد. هدف تحقیق ما تبیین شرایط ذخیره بهینه برای بقای ریزوبیا (نوعی باکتری خاک) در بذر بقولات و ارزیابی فعالیت آب به عنوان وسیله ای برای کنترل زمان مجاز نگهداری می باشد. رابطه میان بقا و فعالیت آب بر حسب گونه های بذر، آماده سازی اینوکولم، محتویات پوشش (اندود کردن)، فعالیت اولیه آب و زمانی که گویای لزوم تعریف شرایط برای هر ترکیب متفاوت است، متغیر می باشد. اگرچه خشک کردن بذرها پس از اندود کردن به طور قابل توجهی شمار ریزوبیای زیست پذیر را کاهش می دهد، بقای ریزوبیا در بذر یونجه اندود شده به روش تجاری پس از 11 هفته نسبت به بذرهای خشک نشده زیست پذیری کمتری دارند. وقتی بذرها خشک باقی بمانند و دارای فعالیت آب بین 0.47 و 0.38 باشند، باکتریها بیشترین تعداد را خواهند داشت. کیفیت بذر تلقیح شده را می توان با کاهش سرعت مرگ و میر ماده تلقیحی طی آماده سازی و فراهم آوری شرایط ذخیره بهینه برای بقای دراز مدت بهبود بخشید.

واژگان کلیدی: مواد تلقیحی، تلقیح بذر بقولات، ریزوبیا، بقا، فعالیت آب

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )