مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: A model for HRM strategic integration
     ترجمه فارسی عنوان: مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله:  Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Applying organizational routines in analyzing the behavior of organizations
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل عملکرد سازمان ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 36 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: BPR implementation process: an analysis of key success and failure factors
     ترجمه فارسی عنوان: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار : تجزیه و تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Distributed Key Management in Dynamic Outsourced Databases a Trie-Based
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده برون سپاری فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
     ترجمه فارسی عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات اصول حسابداری در مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 33 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Human Capital and SME Internationalization
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه انسانی  و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Improved capital budgeting decision making
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کشور کانادا
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: IS in managing bussiness operation: the supply chain
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Knowledge Sharing and Trust in Organizations
     ترجمه فارسی عنوان: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: multicriteria decision aid in financial management
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیمات کمکی چند معیاره در مدیریت مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Perceptions of Chinese restaurants in the U.S.: What affects customer satisfaction and behavioral intentions?
     ترجمه فارسی عنوان: مشاهدات مربوط به رستوران های چینی در امریکا : چه عاملی رضایت مشتریان و تعامل رفتاری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: مبانی پایه ، خطرات و پتانسیل ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Risk analysis and assessment methodologies in the work sites: On a review, classification and comparative study of the scientific literature of the period
     ترجمه فارسی عنوان: تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار: بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره 2000 تا 2009
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله:  Talent Management process
     ترجمه فارسی عنوان:  فرایند مدیریت استعدادها
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله:  The strategic IS (information system) management
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Theorizing about the impact of strategic human resource management
     ترجمه فارسی عنوان: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance: Evidence from luxury hotels in Australia
     ترجمه فارسی عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Understanding the Relationship between Cynicism and Trust
     ترجمه فارسی عنوان: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Policy Watch Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از سود و هزینه مقررات
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Capacity Building Through Partnership: Intermediary Nongovernmental Organizations as Local and Global Actors
     ترجمه فارسی عنوان: ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های غیردولتی واسطه به عنوان بازیگران محلی و جهانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: The contribution of e-HRM to HRM effectiveness
     ترجمه فارسی عنوان: کمک مدیریت منابع انسانی الکترونیک به اثربخشی مدیریت منابع انسانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Are human resource practices linked to employee misconduct? A rational choice perspective
     ترجمه فارسی عنوان: آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟ (ترجمه بصورت خلاصه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: The characteristics of performance management research
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق ویژگی های مدیریت عملکرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: THE FUTURE DIRECTIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
     ترجمه فارسی عنوان: هدایت مسیر شرکت های صنعتی در آینده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو