تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 10 مهندسی صنایع: ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی

چكیده
هدف: هدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الكتروشیمیایی در 1M محلول  NaCl می باشد.تأثیر آماده سازی تركیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

طرح/روش شناسی/شیوۀ برخورد: در مطالعۀ حاضر،فولادهای ضدرزنگ دولایه با راه اندازی متالورژی پودری از پودرهای با پایه آرتنزیتی،آستنیتی با افزایش كنترل شدۀ عناصر آلیاژی از قبیل Cr, Ni, Mo و Cu حاصل شدند.در مطالعات پیش از آماده سازی تركیبات، نمودار شافلر لحاظ شد.تركیبات آماده شده در  800 MPa متراكم و در كورۀ خلاء همراه با پركردن آرگون در دمای 1260°C  به مدت 1 ساعت زینتر شدند.پس از زینتر شدن، دو چرخۀ سرمایشی متفاوت بكار برده شد:سرمایش سریع همراه با سرعت سرمایش متوسط 245 °C/min و سرمایش كند 5 °C/min در جو آرگون.فولادهای ضد زنگ دولایه ایی تولید شده با استفاده از میكروسكوپی اسكن كننده و اپتیكال و آنالیز شیمیایی EDS تركیبات ریزساختار مورد مطالعه قرار گرفتند.خواص خوردگی از طریق روش های شیمیایی در1M محلول آب NaCl بررسی شد.

یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده ،تأیید شد كه در روش زینتر بكاربرده شده و همچنین آماده سازی تركیبات پودری در ساخت فولاد دولایۀ زینتر دارای خواص خوردگی كه به نسبت آستنیت/فریت در ریزساختار و عناصر تقسیم بندی بین فازها  بستگی دارد لحاظ شود.مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ زینتر با دانسیته و مورفولوژی متخلخل موجود در ریزساختار نیز بسیار مرتبط است.بیشترین مقاومت در برابر خوردگی متخلخل در 1M محلول NaCl به خاطر تركیب با توازن تقریبی فریت و آستنیت در ریز ساختار بدست آمد.
تلویحات و محدودیت های تحقیقاتی:براساس مشخصۀ پودرها،سرعت سرمایشی سریع كاربردی ظاهرا توافق خوبی برای خواص خوردگی و ریزساختارها میباشد.علیرغم اینكه آزماشات بیشتری برای بررسی سرعت های سرمایشی مختلف باید انجام بگیرد.

ارزش/اصلیت: استفاده از پودرهای عنصری افزوده به پایه فولاد ضدزنگ ،پتانسیل های بالقوۀ آن برحسب تراكم پذیری نسبی و دانسیتۀ زینتر نهایی را نشان داد.علاوه بر همگنی ریزساختاری خوب و اول ازهمه مقاومت در برابر خوردگی حاصل شد و كاربردهایی نیز در صنعت داشت.

كلیدواژه ها:خوردگی،ساخت و پردازش،متالورژی پودر،فولاد ضدزنگ دولایه


1. مقدمه
فولادهای ضد زنگ زینتر به دلیل خواص مكانیكی بالا و مقاومت در برابر خوردگی خوب در بسیاری از شاخه های صنعتی كاربرد دارند.براساس سودمندی،تحمل ابعادی بالا،تكثیرپذیری شكل صرفه جویی انرژی، صنایع تجهیزات اتومبیل، دریافت كنندۀ اصلی قطعات تولید شده توسط تكنولوژی پودر می باشد.فولادهای ضدزنگ متالورژی پودر بویژه درجات فریتی  در كاربردهای دسته پایۀ آینۀ عقب اتومبیل، tone wheelsسیستم های ترمز ضدقفل  و همچنین در كاربردهای اگزوز اتومبیل مانند لبه های اگزوز و واحد پایۀ HEGOS وجود داشته است.بازار اتومبیل قطعات یدكی زینتر با طراحی جدید در تعداد زیاد در ماشین های تولیدی مرسوم می كند.فولاد ضد زنگ به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و اكسیداسیون مادۀ ترجیحی لبه های فلزی پودری است.این حقیقت كه قطعات فلزی پودری را می توان در دانسیته های بالای ماده ساخت، خاطر تركیب بهینۀ خواص است كه باعث شده بزرگترین مصرف كنندگان سیستم اگزوز فلز پودری در دنیا به استفاده از آن ترغیب شوند.كاربرد قطعات یدكی اتومبیل ساخت شده با متالور‍ژی پودری در اروپا و ژاپن (شكل 1) هنوز ضعیف است كه دلیل پژوهش های پیشرفته در زمینۀ فولادهای ضدزنگ زینتر است.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )