تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 4 شیمی: بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم  با نانو ساختار شیمایی بهم متصل 

1. مقدمه
زیست مواد طیف بزرگی از مواد از قبیل پلیمرهای آلی،فلزات و سرامیك ها شامل سرامیك های زینتر و سرامیك ها با پیوند شیمیایی (سیلیكات ها،آلومینات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جای می دهند.زیست مواد را می توان پیش از استفاده در بدن به روش آماده سازی مرسوم ماده ساخت.لزوم مواد درون كاشت تشكیل شده در بافت طبیعی در جای طبیعی ،سرامیك های دارای پیوند شیمیایی را به عنوان زیست مواد بالقوه می كند. این سرامیك ها شامل زیست مواد تشكیل شده در دمای بدن/اتاق با زیست سازگاری عالی هستند.آلومینات كلسیم به عنوان یك زیست ماده به مدت بیش از دو دهه با توجه به خواص فیزیكی،مكانیكی و زیست سازگاری كلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد مبتنی بر آلومینات كلسیم به دلیل ویژگی سخت شدگی/عمل آوری (curing) منحصر به فرد خود و ریزساختار مربوطه ، پتانسیل و قابلیت زیادی در زمینۀ زیست ماده از خود نشان می دهند.هدف ازاین فصل بررسی ومرور كاربرد آلومینات كلسیم(CA) به عنوان یك زیست ماده در دندانپزشكی،ارتوپدی و  به عنوان مادۀ حامل برای مصرف دارو می باشد.در این آزمایش به مواردی از قبیل تركیب شیمیایی منتخب،ذرات بین پركننده مورد استفاده، خواص اولیۀ در طی آماده سازی و دستكاری(كار كردن، جاگذاریكردن،زمان تزریق،نیم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعی ازقبیل پایداری بعدی و خواص مكانیكی(چقرمگی شكست،استحكام خمش و تراكم،سختی و ضریب Young) می پردازد.یكی ازموضوعات خاصی كه در این مطالعه به آن پرداخته میشود، درزگیری بافت با زیست مواد آلومینات كلسیم  می باشد كه نكتۀ كلیدی در درك مكانیسم های یكپارچگی نانوساختاری است.

2. مروری بر خواص سرامیك های دارای پیوند شیمیایی
بیوسرامیك های آلومینات كلسیم متعلق به سرامیك های دارای پیوند شیمیایی هستند كه معمولا به عنوان سیمان های غیرآلی معرفی یا شناخته می شوند(Mangabhai, 1990).سه سیستم سیمانی متفاوت شامل فسفات های كلسیم  (CP)، آلومینات های كلسیم(CA) و سیلیكات های كلسیم (CS) در این بخش به صورت تقریبا مفصل به آنها پرداخته شده است.زیست مواد سرامیكی غالبا مبتنی بر گلاس های قابل حل حاوی فسفات ونمك های فسفات كلسیم متنوع هستند(Hench, 1998).این نمك ها را برای  عمل آوری(cure)در بافت زنده می توان درست كرد و به عنوان جایگزین فسفات های كلسیم طبیعی بافت های معدنی شده مورد توجه هستند. فرآورده های فسفات كلسیم به عنوان جایگزین های استخوانی با قابلیت جذب دوباره در ارتوپدی كاربرد دارند.زیست سیمان ها غالبا مبتنی بر نمك های فسفات كلسیم و گاها در تركیب با سولفات های كلسیم وجود دارند (Nilsson, 2003). این نمك ها را به منظورعمل آوری در بافت زنده می توان درست كرد و به عنوان جایگزین فسفات های كلسیم طبیعی بافت های معدنی شده مورد توجه هستند .بااینحال، این مقدار استحكام خمش تراكمی برای این فرآورده ها كم است یعنی بین  10-40 MPa و  از اینرو به عنوان درون كاشت های دارای بار(load) مورد سئوال بوده اند.مواد مبتنی بر آلومینات كلسیم (CA) و سیلیكات كلسیم (CS) كه دارای شیمی مشابه با شیمی فسفات های كلسیم (CP) هستند به خاطر برخی ویژگی ها در كاربردهای ارتوپدی و دندانپزشكی موثر واقع می شوند (Scriviner, 1988).

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
                   آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )